ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Анэу щы1эм яхь я гъащ1эр быным теубгъуауэ. Сурэтхэр Сурэт къевгъэхьахэр Дауик1 ,пщ1эрэ щ1ыхьрэ къэзылэжьа ц1ыхум и дунейм ущыхьэщ1эныр куэд и уасэщ,апхуэдэм и зы дэтхэнэ псалъэри уахътыншэщ,дыгъэм и бзий тепсащ. Къанкъул Алинэ Адэм хуэгъэзауэ Усэ — Псалъэ гуапэм сыт и уасэ?..

Добавил: Grogul
Размер: 53.58 Mb
Скачали: 83702
Формат: ZIP архив

Нэгумэ Шорэ Идар Темрыкъуэ и хъыбар Тоз Фатимэ Ди жэмыжьыр Щ1эхъуари арщ лъэпкъ гъащ1эм хэмык1ыж Л1эщ1ыгъуэ куэдхэм къагъэщ1а 1ущыгъэ Яхэлъщ абыхэм, хъуауэ гъэунэхуа Ц1ыху къэдзыхам халъхьэж псалъэжьхэм л1ыгъэ Хуохъу щ1эгъэкъуэн, зыгуэр бэлыхь хэхуам.

Сиlакъым анэ гумащlэ

Жыжьэу бгъэтIылъыр благъэу къощтэж. Анагъэм пылъ къалэнхэр нэхъ тэмэму зэфIэха хъун папщIэ, ди къэралым щолажьэ социальнэ проект хэхахэр. Жаборовский 8 info infourok. Сонэ Абдулчэрим Адакъэ Хабзэращ лъэпкъым и жьэгупащхьэр зыгъэблар, Нэхъыжьыф1хэм я 1ущагъ мык1уэщ1ыр зыхъумар.

Неизвестен

Жэбагъы и жэуапыр Жамбэч Рабия «КъудамэщIэ» — япэ тхылъ 1. ДэкIуеигъуэ зиIэм ехыжыгъуи къыпэщылъщ, ауэ дэ абы и чэзум дегупсысы-фыркъым.

Гъэунэ Борис Гъэунэ Борис Уэ узахуэщ, Солъагъу уи щхьэцу уэсу тхъуар. Тубай Мухьэмэд Тубай Пксня Уимылъу сигу мыкIуа зы махуэ, УзмыщI уи гугъэми хъымпIар.

  ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ОРСИВАЛЕ КНИГА СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

ЩэкIуэгъуэм и р Анэм и махуэщ — АДЫГЭ ПСАЛЪЭ — ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

Абы и зы щапхъэщ Жаннэ и бынхэм псоми яхуэфIыпсрэ екIупсу яхуригъэд адыгэ фащэр — ди лъэпкъ дамыгъэр. Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым….

Балъкъэр Фоусэт Си нэхум сыкъыдофэ Еджак1уэхэр — Анэр нэщи, адэр лъэпкъщ. Нобэ ди хьэтыр къилъагъури ди зэ1ущ1эм къеблэгъащ къуажэм зи песя щы1уа,пщ1э ин зи1э,къуажэ ветеранхэм я советым и тхьэмадэ ик1и ц1ыху песя ……….

Iутыж Борис ГуащэIэпэ Бекъул Барэсбий Бекъул Барэсбий Адыгэ щ1ылъэ, адыгэ уафэ Жи1эм АлиМ жезыгъы1эр уэращ Уэ уи макъамэу дуней гъэдахэм Щ1эдэ1ум и псэм зэуэ зехъуэж. Апхуэдизу быныр зи хъуахуэ анэм хуэфэщэн гулъытэ щыхуэдмыщIи къохъу.

Ат1э лъэщ1охьэ, и сэмэгурабгъур зрагъэгъуэт, ф1эхъус ирахри, ит1анэщ щеупщ1ыр. Кумахуэ Хужь Кумахуэ Хужь Щ1эхъуари арщ лъэпкъ гъащ1эм хэмык1ыж.

псэр зыхьэхуа

дарщэ Он — опора родителей и 4 сестер! КъытеIэбакъым си щхьэфэм сэ зэи АдэIэ щабэ жыхуаIэр. Си гуапэу псалъэ естыну сыхуейт пщ1э ин зи1э,унагъуэ лъащ1эр быдэу зэтезы1ыгъэ,хабзэгъэлъэагъуэу пэжыр зи гъуазэ,ф1ык1э жылэм зи ц1э къра1уэ ди нэхъыжьыф1 ветеранхэм я советым и лэжьак1уэ …….

  ПРИРУЧЕНИЕ ОДИНОЧЕСТВА ЖАН-МИШЕЛЬ КИНОДО СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Дахущывгъэт ди анэхэм гумащIэу, ди псалъэ гуапэрэ дахэрэ хуремыныкъуэ ахэр.

Внеклассное мероприятие «Хабзэр 1эт, лъэпкъым къуэт!»

Щомахуэ Залинэ «КъудамэщIэ» — япэ тхылъ 1. Агънокъуэ Лашэ Агънокъуэ Лашэ Адэлджэрий Къамбий Зуфар Къамбий Зуфар Сценкэ -Дэтхэнэ зы лъэпкъми я усэр къызэралъытэр абы и нагъыракъым, ат1э абы ц1ыху гъащ1эм щищ1эфырщ.

Нобэр къыздэсым адыгэ бзылъхугъэр сыт хуэдэ 1уэху хьэлъэ гъащ1эм бгъэдимыгъэувами пщ1э и1эу, акъыл бгъэдэлъу бэшэчу къыхэк1ащ. Бемырзэ Мухьэдин Адыгэбзэ